Privacyverklaring

Privacyverklaring CST@Els, praktijk voor cranio sacraal therapie
CST@Els, praktijk voor cranio sacraal therapie, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verwerkt?
Als u gebruik maakt van diensten van CST@Els dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via de telefoon (bij het maken van een afspraak), via het contact met de therapeut of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Naam huisarts
 • Naam en telefoonnummer van contactpersoon (te bellen in geval van nood)
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 • Betalingsgegevens

Waarom is dat nodig?
CST@Els heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een goed en helder beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en de therapie goed op uw persoonlijke situatie af te kunnen stemmen.

In sommige gevallen betreft het zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
CST@Els bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de cranio sacraalbehandelingen (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Bij kinderen is de wettelijke bewaartermijn tot de leeftijd van 18 jaar en daarna nog 15 jaar.

Delen met anderen
CST@Els zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan huisarts of overdracht naar andere zorgverleners). CST@Els zal in een dergelijk geval zorgdragen voor veilige gegevensoverdracht met de andere zorgverleners.

CST@Els zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie ivm haar administratieprogramma om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft CST@Els een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. CST@Els blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen
Volgens de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Informatie en inzage: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en informatie over hoe deze gegevens verwerkt worden en waarom.
 • Rectificatie: u heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren indien deze niet juist zijn.
 • Vergetelheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen. (tenzij voor administratie wettelijk verplicht is te bewaren)
 • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u de verwerking laten beperken.
 • Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid: u heeft het recht uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan derden (zoals bijvoorbeeld een andere zorgverlener)

U kunt een verzoek tot gebruik van bovenstaande punten sturen naar info@cranio-els.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, aangezien hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om úw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
CST@Els neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, Uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer
06-444 787 60 of via info@cranio-els.nl.

Links
Op de website van CST@Els zijn een aantal verwijzingen naar andere organisaties (websites) geplaatst. CST@Els is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze organisaties uw persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaring  van de betreffende organisatie raadplegen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) raadplegen.